Bản dịch của từ Artificial trong tiếng Việt

Artificial

Adjective

Artificial (Adjective)

ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl
ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl
01

Nhân tạo

Artificial

Ví dụ

Artificial attractions enhance tourism experiences.

Các điểm tham quan nhân tạo nâng cao trải nghiệm du lịch.

Artificial intelligence aids in streamlining tourist services.

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hợp lý hóa các dịch vụ du lịch.

Kết hợp từ của Artificial (Adjective)

CollocationVí dụ

Very artificial

Rất nhân tạo

The robot's behavior seemed very artificial in the social experiment.

Hành vi của robot dường như rất nhân tạo trong thí nghiệm xã hội.

Extremely artificial

Rất nhân tạo

The robot's movements were extremely artificial during the social experiment.

Các phong tỏa của robot rất nhân tạo trong thí nghiệm xã hội.

Slightly artificial

Hơi nhân tạo

Her smile seemed slightly artificial during the social event.

Nụ cười của cô ấy dường như hơi nhân tạo trong sự kiện xã hội.

Fairly artificial

Khá nhân tạo

The social media filters are fairly artificial.

Các bộ lọc truyền thông xã hội khá nhân tạo.

Entirely artificial

Hoàn toàn nhân tạo

Her social media presence is entirely artificial.

Sự hiện diện trên mạng xã hội của cô ấy hoàn toàn nhân tạo.

Mô tả từ

“Artificial” được sử dụng thường xuyên trong cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với đa dạng chủ đề, ngành nghề khác nhau với nghĩa là Nhân tạo, đặc biệt là những ngành Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Khoa học máy tính… khi nói về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) (ví dụ tỷ lệ trong kỹ năng Writing Task 2 là 8 lần/ 15602 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành sử dụng từ “Artificial” trong câu văn, bài luận cụ thể, để từ đó có thể tận dụng trong các tình huống đọc hiểu, nghe, nói hoặc viết luận trong kỳ thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

5.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Artificial

Không có idiom phù hợp