Bản dịch của từ Central trong tiếng Việt

Central

Adjective

Central Adjective

/ˈsen.trəl/
/ˈsen.trəl/
01

Trung tâm, trung ương

Central, central

Ví dụ

The central figure in the community organized a charity event.

Nhân vật trung tâm trong cộng đồng đã tổ chức một sự kiện từ thiện.

The central location of the school made it easily accessible to students.

Vị trí trung tâm của trường giúp học sinh dễ dàng tiếp cận.

Kết hợp từ của Central (Adjective)

CollocationVí dụ

Fairly central

Tương đối trung tâm

The community center is fairly central to the town.

Trung tâm cộng đồng tương đối trung tâm của thị trấn.

Quite central

Khá trung tâm

The community center is quite central to the neighborhood.

Trung tâm cộng đồng rất trung tâm đối với khu phố.

Increasingly central

Ngày càng trung tâm

Family bonding is increasingly central in building a strong community.

Sự gắn kết gia đình ngày càng trở nên trung tâm trong việc xây dựng cộng đồng mạnh mẽ.

Absolutely central

Tuyệt đối trung tâm

Family plays an absolutely central role in vietnamese culture.

Gia đình đóng vai trò tuyệt đối quan trọng trong văn hóa việt.

Very central

Rất trung tâm

The library is very central for students to access easily.

Thư viện rất trung tâm để sinh viên dễ dàng tiếp cận.

Mô tả từ

“Central” được sử dụng thường xuyên trong cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với đa dạng chủ đề, ngành nghề khác nhau với nghĩa là Trung tâm, trung ương (ví dụ tỷ lệ trong kỹ năng Reading là 39 lần/ 183396 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành sử dụng từ “Central” trong câu văn, bài luận cụ thể, để từ đó có thể tận dụng trong các tình huống đọc hiểu, nghe, nói hoặc viết luận trong kỳ thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

5.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Central

Không có idiom phù hợp