Bản dịch của từ Agricultural trong tiếng Việt

Agricultural

Adjective

Agricultural (Adjective)

ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl
ˌæɡ.rəˈkʌl.tʃɚ.əl
01

Thuộc về nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp

Belongs to agriculture, related to agriculture

Ví dụ

Agricultural workers face challenges due to changing weather conditions.

Công nhân nông nghiệp phải đối mặt với những thách thức do điều kiện thời tiết thay đổi.

Government subsidies support agricultural development in rural communities.

Trợ cấp của chính phủ hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở cộng đồng nông thôn.

Mô tả từ

“agricultural” thỉnh thoảng được sử dụng trong 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với đa dạng chủ đề, ngành nghề khác nhau, đặc biệt là các chủ đề về Nông nghiệp, Thực phẩm, Kinh tế để diễn đạt nghĩa "thuộc về nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp" (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng Reading là 30 lần/ 183396 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành sử dụng từ “agricultural” trong câu văn, bài luận cụ thể, để từ đó có thể tận dụng trong các tình huống đọc hiểu, nghe, nói hoặc viết luận trong kỳ thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

5.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Agricultural

Không có idiom phù hợp