Bản dịch của từ Influences trong tiếng Việt

Influences

Noun [U/C]

Influences (Noun)

ˈɪnflunsɪz
ˈɪnflunsɪz
01

Số nhiều của ảnh hưởng

Plural of influence

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Influences

Không có idiom phù hợp