Bản dịch của từ Joints trong tiếng Việt

Joints

Noun [U/C]

Joints (Noun)

dʒˈɔɪnts
dʒˈɔɪnts
01

Số nhiều của khớp

Plural of joint

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Joints

Không có idiom phù hợp