Bản dịch của từ Uniforms trong tiếng Việt

Uniforms

Noun [U/C]

Uniforms (Noun)

jˈunəfɔɹmz
jˈunəfɔɹmz
01

Số nhiều của đồng phục

Plural of uniform

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Uniforms

Không có idiom phù hợp