Bản dịch của từ Unlawful trong tiếng Việt

Unlawful

Adjective

Unlawful (Adjective)

ənlˈɔfl
ənlˈɑfl
01

Không tuân thủ, được cho phép hoặc được pháp luật hoặc các quy tắc công nhận.

Not conforming to permitted by or recognized by law or rules

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Unlawful

Không có idiom phù hợp