Bản dịch của từ Formerly trong tiếng Việt

Formerly

Adverb

Formerly Adverb

/fˈɔɹmɚli/
/fˈɑɹməɹli/
01

Trong quá khứ; trong thời gian trước đó.

In the past in earlier times

Ví dụ

She was formerly a teacher before becoming a writer.

Cô ấy trước đây là một giáo viên trước khi trở thành một nhà văn.

The company was formerly known as Smith & Co.

Công ty trước đây được biết đến với tên Smith & Co.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Formerly

Không có idiom phù hợp