Bản dịch của từ I'm trong tiếng Việt

I'm

PronounInterjection

I'm (Pronoun)

01

Tôi là

I am

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

I'm (Interjection)

01

Dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc nghi ngờ

Used to express surprise or doubt

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with I'm

Không có idiom phù hợp