Bản dịch của từ Motored trong tiếng Việt

Motored

VerbAdjective

Motored Verb

/mˈoʊtəɹd/
/mˈoʊtəɹd/
01

Đẩy hoặc di chuyển bằng hoặc như thể với một động cơ

Propel or move with or as if with a motor

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Motored Adjective

/mˈoʊtəɹd/
/mˈoʊtəɹd/
01

Được trang bị một động cơ

Equipped with a motor

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Motored

Không có idiom phù hợp