Bản dịch của từ Moved trong tiếng Việt

Moved

Adjective

Moved Adjective

01

Bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc; chạm vào.

Emotionally affected touched

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI
02

(lỗi thời) bị thuyết phục.

Obsolete convinced

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Moved

Không có idiom phù hợp