Bản dịch của từ On the docket trong tiếng Việt

On the docket

Phrase

On the docket (Phrase)

ˈɑn ðə dˈɑkət
ˈɑn ðə dˈɑkət
01

Chờ xử lý

Waiting to be dealt with

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with On the docket

Không có idiom phù hợp