Bản dịch của từ Spherical trong tiếng Việt

Spherical

Adjective

Spherical (Adjective)

sfˈɛɹɪkl
sfˈɛɹɪkl
01

Có hình dạng như một quả cầu.

Shaped like a sphere

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Spherical

Không có idiom phù hợp