Bản dịch của từ Transmitted trong tiếng Việt

Transmitted

Adjective

Transmitted Adjective

/tɹænsmˈɪtɪd/
/tɹænzmˈɪtəd/
01

(đôi khi kết hợp) điều đó đã được truyền đi (theo một cách cụ thể).

Sometimes in combination that has been transmitted in a specified manner

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Transmitted

Không có idiom phù hợp