Bản dịch của từ Twisted trong tiếng Việt

Twisted

Verb

Twisted (Verb)

twˈɪstɪd
twˈɪstɪd
01

Quá khứ đơn và phân từ quá khứ của twist

Simple past and past participle of twist

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Twisted

Không có idiom phù hợp