Bản dịch của từ Uninformed trong tiếng Việt

Uninformed

Adjective

Uninformed (Adjective)

ʌnɪnfˈɔɹmd
ʌnɪnfˈoʊɹmd
01

Không có hoặc thể hiện nhận thức hoặc hiểu biết về sự thật.

Not having or showing awareness or understanding of the facts

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Uninformed

Không có idiom phù hợp