Bản dịch của từ Buffoon trong tiếng Việt

Buffoon

Noun [U/C]

Buffoon (Noun)

bəfˈun
bəfˈun
01

Một người lố bịch nhưng vui tính; một chú hề.

A ridiculous but amusing person a clown

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Buffoon

Không có idiom phù hợp