Bản dịch của từ Demilitarize trong tiếng Việt

Demilitarize

Verb

Demilitarize Verb

/dimˈɪlətɚaɪz/
/dimˈɪlɪtəɹaɪz/
01

Loại bỏ tất cả lực lượng quân sự khỏi (một khu vực)

Remove all military forces from an area

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Demilitarize

Không có idiom phù hợp