Bản dịch của từ Depicted trong tiếng Việt

Depicted

Verb

Depicted (Verb)

dɪpˈɪktɪd
dɪpˈɪktɪd
01

Quá khứ đơn và phân từ quá khứ của miêu tả

Simple past and past participle of depict

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Depicted

Không có idiom phù hợp