Bản dịch của từ Discus throw trong tiếng Việt

Discus throw

Noun [U/C]Verb

Discus throw Noun

/dˈɪskəs θɹˈoʊ/
/dˈɪskəs θɹˈoʊ/
01

Một môn thể thao mà bạn ném đĩa

A sport in which you throw a discus

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Discus throw Verb

/dˈɪskəs θɹˈoʊ/
/dˈɪskəs θɹˈoʊ/
01

Tham gia vào môn thể thao ném đĩa

To engage in the sport of throwing a discus

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Discus throw

Không có idiom phù hợp