Bản dịch của từ Forcefully trong tiếng Việt

Forcefully

Adverb

Forcefully Adverb

/fˈɔɹsfəli/
/fˈoʊɹsfl̩li/
01

Một cách mạnh mẽ; mạnh mẽ hoặc mạnh mẽ.

In a forceful way vigorously or powerfully

Ví dụ

She argued forcefully for social justice reforms.

Cô ấy tranh luận mạnh mẽ về cải cách công bằng xã hội.

The activist spoke forcefully at the social equality rally.

Người hoạt động nói mạnh mẽ tại cuộc biểu tình về bình đẳng xã hội.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Forcefully

Không có idiom phù hợp