Bản dịch của từ Frequently trong tiếng Việt

Frequently

Adverb

Frequently Adverb

/ˈfriː.kwənt.li/
/ˈfriː.kwənt.li/
01

Thường xuyên

Frequent

Ví dụ

She frequently attends social events in the city.

Cô thường xuyên tham dự các sự kiện xã hội trong thành phố.

They meet up frequently to discuss social issues.

Họ gặp nhau thường xuyên để thảo luận về các vấn đề xã hội.

02

(toán học, của một dãy) với vô số số hạng của dãy.

(mathematics, of a sequence) for infinitely many terms of the sequence.

Ví dụ

She frequently attends social events in the city.

Cô thường xuyên tham dự các sự kiện xã hội trong thành phố.

John is frequently seen at the social club on weekends.

John thường xuyên được nhìn thấy ở câu lạc bộ xã hội vào cuối tuần.

03

Trong khoảng thời gian thường xuyên.

At frequent intervals.

Ví dụ

She frequently attends charity events in the city.

Cô thường xuyên tham dự các sự kiện từ thiện trong thành phố.

The group meets frequently to discuss community issues.

Nhóm gặp nhau thường xuyên để thảo luận về các vấn đề cộng đồng.

Mô tả từ

“frequently” xuất hiện rất thường xuyên ở kỹ năng Speaking với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “thường xuyên” (tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng này là 16 lần/185614 từ được sử dụng). Từ “frequently” cũng thường xuất hiện trong các kỹ năng còn lại với nghĩa tương tự (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Reading là 12 lần/183396 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ “frequently” gần như không xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 với nghĩa tương tự. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “frequently” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết luận trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Frequently

Không có idiom phù hợp