Bản dịch của từ Grouping trong tiếng Việt

Grouping

Verb

Grouping (Verb)

gɹˈupiŋ
gɹˈupɪŋ
01

Phân từ hiện tại và gerund của nhóm

Present participle and gerund of group

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Grouping

Không có idiom phù hợp