Bản dịch của từ Ineffective trong tiếng Việt

Ineffective

Adjective

Ineffective Adjective

/ˌɪn.ɪˈfek.tɪv/
/ˌɪn.ɪˈfek.tɪv/
01

Không hiệu quả, không có tác động

Ineffective, no impact

Ví dụ

The ineffective policies failed to address poverty in the community.

Các chính sách kém hiệu quả không giải quyết được tình trạng nghèo đói trong cộng đồng.

The ineffective communication between government officials led to misunderstandings.

Giao tiếp kém hiệu quả giữa các quan chức chính phủ đã dẫn đến hiểu lầm.

02

Không tạo ra bất kỳ hiệu quả đáng kể hoặc mong muốn.

Not producing any significant or desired effect.

Ví dụ

The ineffective policies failed to reduce poverty in the community.

Các chính sách không hiệu quả không giảm nghèo trong cộng đồng.

Her ineffective communication skills hindered teamwork in the organization.

Kỹ năng giao tiếp không hiệu quả của cô ấy làm trở ngại cho làm việc nhóm trong tổ chức.

Kết hợp từ của Ineffective (Adjective)

CollocationVí dụ

Extremely ineffective

Cực kỳ không hiệu quả

Completely ineffective

Hoàn toàn không hiệu quả

Entirely ineffective

Hoàn toàn không hiệu quả

Largely ineffective

Lớn lổn không hiệu quả

Politically ineffective

Không hiệu quả về mặt chính trị

Mô tả từ

“ineffective” chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing Task 2 với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “Không hiệu quả, không có tác động” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Speaking là 3 lần/185614 và ở kỹ năng Writing Task 2 là 3 lần/15602 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ “ineffective” gần như không xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 với nghĩa tương tự. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “ineffective” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết luận trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

2.0/8Thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Ineffective

Không có idiom phù hợp