Bản dịch của từ Producing trong tiếng Việt

Producing

Verb

Producing Verb

/pɹədˈusɪŋ/
/pɹədˈusɪŋ/
01

Phân từ hiện tại và danh động từ của sản phẩm

Present participle and gerund of produce

Ví dụ

She is producing a documentary about climate change.

Cô ấy đang sản xuất một bộ phim tài liệu về biến đổi khí hậu.

Producing music for charity events is his passion.

Sản xuất nhạc cho các sự kiện từ thiện là niềm đam mê của anh ấy.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Rất thấp
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Producing

Không có idiom phù hợp