Bản dịch của từ Irreligious trong tiếng Việt

Irreligious

Adjective

Irreligious (Adjective)

ɪɹɪlˈɪdʒəs
ɪɹɪlˈɪdʒəs
01

Thờ ơ hoặc thù địch với tôn giáo, hoặc không có niềm tin tôn giáo.

Indifferent or hostile to religion or having no religious beliefs

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Irreligious

Không có idiom phù hợp