Bản dịch của từ Joined trong tiếng Việt

Joined

Verb

Joined Verb

/dʒˈɔɪnd/
/dʒˈɔɪnd/
01

Quá khứ đơn và phân từ quá khứ của tham gia

Simple past and past participle of join

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Joined

Không có idiom phù hợp