Bản dịch của từ Linked trong tiếng Việt

Linked

Adjective

Linked Adjective

01

(máy tính) có liên kết (giữa các mô-đun, bản ghi, v.v.)

Computing having links between modules records etc

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI
02

Được kết nối, bằng liên kết hoặc như thể có liên kết

Connected either with links or as if with links

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Linked

Không có idiom phù hợp