Bản dịch của từ Placed trong tiếng Việt

Placed

Verb

Placed Verb

/plˈeɪst/
/plˈeɪst/
01

Quá khứ đơn và phân từ quá khứ của địa điểm

Simple past and past participle of place

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Placed

Không có idiom phù hợp