Bản dịch của từ Powerless trong tiếng Việt

Powerless

Adjective

Powerless Adjective

/pˈaʊɚləs/
/pˈaʊəɹlɪs/
01

Không có khả năng, ảnh hưởng hoặc quyền lực.

Without ability influence or power

Ví dụ

She felt powerless to change the unfair social system.

Cô ấy cảm thấy không có sức mạnh để thay đổi hệ thống xã hội bất công.

He was not powerless in making a positive impact on society.

Anh ấy không vô lực trong việc tạo ra tác động tích cực đối với xã hội.

Kết hợp từ của Powerless (Adjective)

CollocationVí dụ

Quite powerless

Khá vô dụng

Totally powerless

Hoàn toàn bất lực

Virtually powerless

Hoàn toàn không năng lực

Completely powerless

Hoàn toàn vô lực

Largely powerless

Lớn cược vô lực

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Powerless

Không có idiom phù hợp