Bản dịch của từ Promptly trong tiếng Việt

Promptly

Adverb

Promptly Adverb

/pɹˈɑmpli/
/pɹˈɑmptli/
01

Một cách nhanh chóng; vừa sớm vừa nhanh chóng.

In prompt manner; both soon and quickly.

Ví dụ

She promptly responded to the emergency call.

Cô ấy đã phản hồi ngay lập tức cuộc gọi khẩn cấp.

The ambulance arrived promptly at the accident scene.

Xe cấp cứu đã đến nhanh chóng tại hiện trường tai nạn.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Promptly

Không có idiom phù hợp