Bản dịch của từ Prophecy trong tiếng Việt

Prophecy

Noun [U/C]

Prophecy (Noun)

pɹˈɑfəsi
pɹˈɑfɪsi
01

Một dự đoán về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

A prediction of what will happen in the future

Ví dụ

The prophecy foretold a great disaster in the village.

Lời tiên tri báo trước một thảm họa lớn ở làng.

Many people believed in the prophecy of the wise elder.

Nhiều người tin vào lời tiên tri của người cao tuổi khôn ngoan.

Kết hợp từ của Prophecy (Noun)

CollocationVí dụ

Self-fulfilling prophecy

Tiên đoán tự nh fulfilling

Her belief that she would fail became a self-fulfilling prophecy.

Niềm tin của cô rằng cô sẽ thất bại trở thành một tiên tri tự xác thực.

Old testament prophecy

Tiên tri của kinh cũ

The old testament prophecy foretold the coming of a savior.

Tiên tri cựu ước đã tiên đoán việc một vị cứu tinh sắp đến.

Ancient prophecy

Tiên tri cổ xưa

The ancient prophecy foretold a great flood would come.

Tiên đoán cổ xưa tiên tri rằng một trận lụt lớn sẽ đến.

False prophecy

Lời tiên tri sai lầm

The false prophecy caused panic in the community.

Lời tiên tri sai lầm gây hoang mang trong cộng đồng.

Messianic prophecy

Tiên đề chúa công

The messianic prophecy foretold the coming of a savior.

Tiên tri về đấng cứu chuộc đã dự báo việc một vị cứu tinh sẽ đến.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Prophecy

Không có idiom phù hợp