Bản dịch của từ Ranking trong tiếng Việt

Ranking

Verb

Ranking (Verb)

ɹˈæŋkiŋ
ɹˈæŋkɪŋ
01

Phân từ hiện tại và danh động từ cấp bậc

Present participle and gerund of rank

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Ranking

Không có idiom phù hợp