Bản dịch của từ Rejected trong tiếng Việt

Rejected

Verb

Rejected Verb

/ɹidʒˈɛktɪd/
/ɹɪdʒˈɛktɪd/
01

Quá khứ đơn và phân từ quá khứ của từ chối

Simple past and past participle of reject

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Rejected

Không có idiom phù hợp