Bản dịch của từ Remedying trong tiếng Việt

Remedying

Verb

Remedying (Verb)

ɹˈɛmədiɪŋ
ɹˈɛmədiɪŋ
01

Để sửa chữa hoặc cải thiện một cái gì đó

To correct or improve something

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Remedying

Không có idiom phù hợp