Bản dịch của từ Sententiously trong tiếng Việt

Sententiously

Adverb

Sententiously Adverb

/sˌɛntənʃˈiəliz/
/sˌɛntənʃˈiəliz/
01

Được đưa ra để đạo đức một cách khoa trương hoặc bị ảnh hưởng.

Given to moralizing in a pompous or affected manner

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Sententiously

Không có idiom phù hợp