Bản dịch của từ Tending trong tiếng Việt

Tending

Verb

Tending (Verb)

tˈɛndɪŋ
tˈɛndɪŋ
01

Phân từ hiện tại và gerund của xu hướng

Present participle and gerund of tend

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Tending

Không có idiom phù hợp