Bản dịch của từ To a great degree trong tiếng Việt

To a great degree

Adverb

To a great degree (Adverb)

tˈu ə ɡɹˈeɪt dɨɡɹˈi
tˈu ə ɡɹˈeɪt dɨɡɹˈi
01

Được sử dụng để nhấn mạnh mức độ của một chất lượng cụ thể

Used for emphasizing the degree of a particular quality

Ví dụ

She is to a great degree talented in music.

Cô ấy rất tài năng trong âm nhạc.

He is not to a great degree interested in social issues.

Anh ấy không quan tâm đến các vấn đề xã hội một cách đặc biệt.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with To a great degree

Không có idiom phù hợp