Bản dịch của từ Tropics trong tiếng Việt

Tropics

Noun [U/C]

Tropics (Noun)

tɹˈɑpɪks
tɹˈɑpɪks
01

Các vùng trên trái đất nằm giữa chí tuyến bắc và chí tuyến nam.

The regions of the earth between the tropic of cancer and the tropic of capricorn

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Tropics

Không có idiom phù hợp