Bản dịch của từ Unimportant trong tiếng Việt

Unimportant

Adjective

Unimportant Adjective

/ənɪmpˈɔɹtnt/
/ənɪmpˈɔɹtnt/
01

Thiếu tầm quan trọng hoặc ý nghĩa.

Lacking in importance or significance

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Unimportant

Không có idiom phù hợp