Bản dịch của từ Wireworks trong tiếng Việt

Wireworks

Noun [U/C]

Wireworks Noun

/wˈaɪɹwɝˌks/
/wˈaɪɹwɝˌks/
01

Một màn trình diễn pháo hoa trong đó pháo hoa được bắn dọc theo dây

A display of fireworks in which the fireworks are set off along wires

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Wireworks

Không có idiom phù hợp