Bản dịch của từ Become a reality trong tiếng Việt

Become a reality

Idiom

Become a reality Idiom

01

Xảy ra hoặc đạt được, thường là sau rất nhiều nỗ lực

To happen or be achieved usually after a lot of effort

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Become a reality

Không có idiom phù hợp