Bản dịch của từ Computes trong tiếng Việt

Computes

Verb

Computes Verb

/kəmpjˈuts/
/kəmpjˈuts/
01

Ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn biểu thị sự tính toán

Thirdperson singular simple present indicative of compute

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Computes

Không có idiom phù hợp