Bản dịch của từ Dialectal trong tiếng Việt

Dialectal

Adjective

Dialectal (Adjective)

01

Của hoặc liên quan đến một phương ngữ.

Of or relating to a dialect

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI
02

Đặc biệt đối với một giống hoặc bài giảng (không chuẩn).

Peculiar to a nonstandard variety or lect

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Dialectal

Không có idiom phù hợp