Bản dịch của từ Nonbeing trong tiếng Việt

Nonbeing

Noun [U/C]Adjective

Nonbeing (Noun)

01

Không tồn tại; sự vắng mặt của hiện hữu.

Nonexistence absence of being

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Nonbeing (Adjective)

01

Không thực sự tồn tại; không tồn tại.

Not actually being not existing

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Nonbeing

Không có idiom phù hợp