Bản dịch của từ Online trong tiếng Việt

Online

AdjectiveAdverb

Online (Adjective)

ˈɒn.laɪn
ˈɑːn.laɪn
01

Trực tuyến

Online

Ví dụ

Many people prefer online shopping for its convenience and variety.

Nhiều người thích mua sắm trực tuyến vì sự tiện lợi và đa dạng của nó.

Social media platforms have transformed into online hubs for communication.

Các nền tảng truyền thông xã hội đã chuyển đổi thành trung tâm giao tiếp trực tuyến.

02

Được điều khiển bởi hoặc kết nối với máy tính.

Controlled by or connected to a computer.

Ví dụ

Online social networks are popular among young people.

Mạng xã hội trực tuyến phổ biến với giới trẻ.

She prefers online communication over face-to-face interactions.

Cô ấy thích giao tiếp trực tuyến hơn là giao tiếp trực tiếp.

Online (Adverb)

ˈɒn.laɪn
ˈɑːn.laɪn
01

Trực tuyến

Online

Ví dụ

She chats online with friends every evening.

Cô ấy trò chuyện trực tuyến với bạn bè vào mỗi buổi tối.

He shops online for clothes on weekends.

Anh ấy mua sắm quần áo trực tuyến vào cuối tuần.

02

Khi được kết nối với máy tính hoặc dưới sự điều khiển của máy tính.

While connected to a computer or under computer control.

Ví dụ

She chats with her friends online every evening.

Cô ấy trò chuyện với bạn bè của mình trực tuyến mỗi tối.

The event was streamed online for global viewers.

Sự kiện được phát trực tuyến cho người xem toàn cầu.

03

Đang hoặc đang hoạt động hoặc tồn tại.

In or into operation or existence.

Ví dụ

She chats online with friends every evening.

Cô ấy trò chuyện trực tuyến với bạn bè mỗi tối.

The event will be streamed online for viewers worldwide.

Sự kiện sẽ được phát trực tuyến cho người xem trên toàn thế giới.

Mô tả từ

“online” xuất hiện rất thường xuyên ở kỹ năng Writing Task 1 và Task 2 với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “trực tuyến” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong Writing Task 2 là 68 lần/15602 từ được sử dụng). Ngoài ra, từ này cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong các kỹ năng còn lại (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng Speaking là 108 lần/185614 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành sử dụng từ “online” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống nghe, đọc hiểu, viết và nói trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

6.0/8Cao
Listening
Trung bình
Speaking
Cao
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Cao
Writing Task 2
Cao

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Online

Không có idiom phù hợp