Bản dịch của từ Prickly trong tiếng Việt

Prickly

Adjective

Prickly (Adjective)

pɹˈɪkli
pɹˈɪkli
01

Bao phủ trong gai.

Covered in prickles.

Ví dụ

The prickly conversation left everyone feeling uncomfortable.

Cuộc trò chuyện gai góc khiến mọi người cảm thấy không thoải mái.

Her prickly attitude made it hard to approach her for help.

Thái độ gai góc của cô ấy làm cho việc tiếp cận cô ấy để xin giúp đỡ trở nên khó khăn.

02

(của một người) sẵn sàng phạm tội.

(of a person) ready to take offence.

Ví dụ

She's prickly when criticized in public.

Cô ấy trở nên nhạy cảm khi bị chỉ trích trước đám đông.

His prickly attitude makes it hard to approach him.

Thái độ nhạy cảm của anh ấy khiến việc tiếp cận anh ấy trở nên khó khăn.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Prickly

Không có idiom phù hợp