Bản dịch của từ Readily trong tiếng Việt

Readily

Adverb

Readily (Adverb)

ɹˈɛdəli
ɹˈɛdli
01

Không do dự hay miễn cưỡng; sẵn lòng.

Without hesitation or reluctance willingly

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Readily

Không có idiom phù hợp