Bản dịch của từ Uk trong tiếng Việt

Uk

Noun [U/C]Verb

Uk (Noun)

jˌukˈeɪ
jˌukˈeɪ
01

Viết tắt của vương quốc anh.

An abbreviation for the united kingdom

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Uk (Verb)

jˌukˈeɪ
jˌukˈeɪ
01

Sử dụng vương quốc anh làm hậu tố trong tên hoặc chức danh.

To use the united kingdom as a suffix in names or titles

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Uk

Không có idiom phù hợp