Bản dịch của từ Unbodied trong tiếng Việt

Unbodied

Adjective

Unbodied (Adjective)

ənbˈɑdid
ənbˈɑdid
01

Không có hình thể hoặc chất liệu; vô hình.

Having no physical form or substance incorporeal

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Unbodied

Không có idiom phù hợp